KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olarak 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 6698 sayılı kanunun 10. Maddesinde belirtilen veri sahiplerinin aydınlatılması ve veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği
KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No: 568143
“Mersis No: “0601041781700016
Vergi Dairesi: “Bakırköy”
Vergi Numarası: “6010417817”
Merkez Adresi: Yeşilköy Mahahallesi Serbesti Caddesi 11/1 Bakırköy / İstanbul
Telefon: “0850 640 0 400”
Faks: “212 603 32 04”
İnternet Sitesi: “www.kuyas.com.tr”
Eposta Adresi: “info@kuyas.com.tr”

1 -Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Tarafınıza ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, web sitemizi ziyaretinizde, hisse işlemlerinde, iş başvurunuz esnasında, iş yönetim ve muhasebe süreçlerinde, kurulacak ticari ilişki esnasında, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız gibi kaynaklardan yazılı, sözlü ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile veya doğrudan sizlerden, açık rızanız veya Kişisel Verilerin korunması Kanunun 5.maddesinde açık şekilde belirtilen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmakta, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’den hizmet almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda, Kanun’un 5.maddesi 2.fıkrasında ve belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülükleri yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından alenileştirilme, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun meşru menfaati sebepleriyle verilerinizi 6698 sayılı Kanuna uygun olarak işlemekteyiz.

2-Kişisel Verilerinizin İşleme Amacı
Müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, eski çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, hissedar ve ortaklarımızın, tedarikçi yetkilisi ve tedarikçi çalışanları ile diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, Uluslararası Sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanması öncelik olarak belirlemiş ve veri güvenliği ilkesinin şirketimizde sürdürülebilir kılınması amaçlanmaktadır. 3-Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Açık Rıza
Yukarıda ifade edilen ve Kanun’un 5/2 Maddesi’ndeki veri işleme gerekçelerinden birine girmeyen kişisel verileriniz ve kanunun 6/3 maddesi kapsamındaki özel nitelikli kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği Açık Rızanız talep edilecektir. Açık Rızanızı yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere elektronik ortamda da verebilirsiniz.

4-İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amacı
Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verileriniz, Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, Yetki Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel kişileri ile iştirakler ve bağlı ortaklıklardır. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

5-İlgili Kişinin ‘‘KVKK’’ Kapsamında Yer Alan Hakları
Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; İlgili kişiler haklarına ilişkin taleplerini www.kuyas.com.tr web adresinde yer alan başvuru formu ile veya yazılı olarak ıslak imzalı dilekçe ile şahsen yahut noter aracılığıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’ye daha önce bildirilen ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir şekilde iletebilir. Bu kapsamda ilgili kişilerin;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Hakları bulunmakta olup, Veri Sorumlusu olarak tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içeresinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.